Iedere onderneming heeft verwachtingen, eisen en normen waaraan voldaan moet worden voor correcte en legale uitvoering van de werkzaamheden. Hoe complexer de organisatie wordt, hoe lastiger het wordt om het overzicht te bewaren. Met software voor kwaliteitsmanagement en risicoanalyses kan op een gestructureerde wijze de vinger aan de pols worden gehouden.

Aan de hand van deze software kan stap voor stap bekeken en gemeten worden of de onderneming voldoet aan geldende eisen. Deze software kan ook gebruikt worden wanneer er voldaan moet worden aan één of meer ISO-certificeringen.

Belang van kwaliteitsmanagement

Uitgebreid kwaliteitsmanagement is erg belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van een organisatie. Door gestructureerd te onderzoeken of de onderneming in alle facetten correct te werk gaat, is het risico op latere complicaties veel kleiner.

Gaat er toch iets mis, dan kan met juist kwaliteitsmanagement bovendien aangetoond worden dat de onderneming niets te verwijten valt.

Maakt de onderneming bijvoorbeeld gebruik van veel apparatuur, dat kan de software checklists presenteren voor controle.

Software voor kwaliteitsmanagement helpt bij het aanbrengen van structuur en voorkomt willekeur in controles en metingen.

Maakt de onderneming bijvoorbeeld gebruik van veel apparatuur, dat kan de software checklists presenteren aan de hand waarvan de apparatuur gecontroleerd kan worden.

Voordeel is dat kwaliteitsmanagement software aangepast kan worden aan de specifieke eisen, normen en wensen die passen bij de onderneming.

Software kan bovendien bepalen welke normen en kaders van toepassing zijn op de onderneming.

Op deze wijze wordt de kwaliteit van werkzaamheden, apparatuur en de onderneming in het algemeen zo compleet mogelijk gemeten, waarbij vervolgstappen direct zichtbaar zijn wanneer dit nodig blijkt.

Risico’s analyseren en onderkennen

Iedere onderneming in iedere branche loopt altijd bepaalde risico’s. Deze kunnen betrekking hebben op de voortgang van werkzaamheden, de veiligheid op de werkplaats, maar ook gebruiksrisico’s van gefabriceerde producten.

Net als bij algemeen kwaliteitsmanagement, geldt ook bij risicoanalyses dat een vinger aan de pols de optimale route is voor iedere onderneming.

Wanneer vooraf duidelijk is waar risico’s liggen, kan direct gehandeld worden bij calamiteiten.

Belangrijker echter, kunnen problemen voorkomen worden door een goed beeld te hebben van risico’s.

Ook voor het doen van risicoanalyses bestaat sterke software. Met een prospectieve risico analyse kan ruim op tijd gezien worden op welke punten er risico’s bestaan en als deze bestaan, hoe groot deze risico’s zijn.

Aan de hand van de risicoanalyse kunnen vervolgens maatregelen getroffen worden waarmee de risico’s geminimaliseerd kunnen worden.

Software op maat

De software waarmee risicoanalyses uitgevoerd kunnen worden en kwaliteitsmanagement op een hoog niveau gebracht kan worden kan in hoge mate afgestemd worden op de onderneming.

Daarbij wordt altijd uitgegaan van algemene en specifieke richtlijnen van officiële instanties. Zo vormen de checklists voor ISO-certificeringen een goede opstap naar een uiteindelijke formele audit waarbij de certificering formeel behaald kan worden.